[ENG]
Clinical evaluation of a formulation containing Curcuma longa and Boswellia serrata extracts in the management of knee osteoarthritis, MOLECULAR MEDICINE REPORTS 8: 1542-1548, 2013.
[END-ENG]
 

מחקר רנדומלי מבוקר, שהתפרסם בשנת 2013 ב-  MOLECULAR MEDICINE בחן השפעה ובטיחות בין שילוב של כורכום ובוסווליה לעומת תרופה ממשפחת חוסמי COX-2 בטיפול באוסטארטריטיס של הברך.

במחקר השתתפו 30 נחקרים שחולקו ל-2 קבוצות בנות 15 משתתפים בכל קבוצה. קבוצה א' נטלה שילוב של 350 מ"ג כורכום בריכוז 70% כורכומין ו- 150 מ"ג תמצית בוסווליה בריכוז של 75% boswellic acids פעמיים ביום. קבוצה ב' נטלה 100 מ"ג celecoxib פעמיים ביום, במשך 12 שבועות. במהלך המחקר הגיעו הנחקרים למרפאה שמונה פעמים לבדיקה ואיסוף נתונים ולבדיקת דם הבוחנת תפקודי כבד ותפקודי כליה.
 

תוצאות:

בשתי הקבוצות נצפו שיפורים במדדי הכאב, רמת הכאב פחתה.
בשתי הקבוצות נמדד שיפור בטווח ההליכה לפני הופעת כאב בברך, בקבוצה א' של הכורכום והבוסווליה 92.86% מהנחקרים הצליחו ללכת 1000 מטר לפני הופעת כאב חזק לעומת 85.71% בקבוצה ב' שנטלה celecoxib.
הבדל משמעותי נצפה במדד הרגישות של הברך בעת מגע בברך לאחר 12 שבועות, בקבוצה א' פחת מדד הכאב ב- 92.85% ואילו בקבוצה ב' פחת מדד הכאב מ – 78.57%.
בשתי הקבוצות נראה שיפור בטווח התנועה של הברך.
בקבוצה א' לא נצפו שינויים בערכי בדיקות הדם המעידים על בטיחות בשימוש.
 

מסקנת המחקר:

שימוש יומי בתמציות של כורכום ובוסווליה הדגימה יעילות גבוהה יותר במדדי כאב, תנועה וכאב בזמן הליכה לעומת טיפול תרופתי מסוג חוסמי COX-2 ללא עדויות לטוקסיות או שינוי במדדים של תפקודי כבד וכליות.